0Item(s)

Uw mandje is leeg.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fabertronics, en een wederpartij waarop Fabertronics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fabertronics, voor de uitvoering waarvan door Fabertronics derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Fabertronics en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fabertronics en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

 8. Indien Fabertronics niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fabertronics in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Fabertronics zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. Fabertronics kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat door marktwerking de inkoopprijs in de tussentijd dermate is gestegen dat de producten of diensten dan wel een onderdeel daarvan niet meer tegen de opgegeven bedragen aangeboden kunnen worden dan wel een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, administratiekosten en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fabertronics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fabertronics anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fabertronics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Fabertronics en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Fabertronics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fabertronics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Fabertronics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 4. Fabertronics is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Fabertronics de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6. Indien Fabertronics gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Fabertronics ter beschikking heeft gesteld.

 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fabertronics zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fabertronics gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fabertronics bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Fabertronics op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fabertronics een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 10. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Fabertronics gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Fabertronics daardoor direct of indirect ontstaan.

 11. Indien Fabertronics bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Fabertronics onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

  • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Fabertronics toekomende bevoegdheid of een op Fabertronics rustende verplichting ingevolge de wet;

  • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Fabertronics alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Fabertronics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 • na het sluiten van de overeenkomst Fabertronics ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Fabertronics kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Fabertronics gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fabertronics kan worden gevergd.

 1. Behoudens in situaties van overmacht die niet aan de wederpartij zijn toe te rekenen is Fabertronics steeds gerechtigd van de klant schadevergoeding te verlangen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fabertronics op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Fabertronics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 3. Indien Fabertronics op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fabertronics, zal Fabertronics in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Fabertronics is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. Fabertronics zal de wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Fabertronics genoemde termijn te voldoen, tenzij Fabertronics anders aangeeft.

 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Fabertronics vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Fabertronics op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 6. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de producten vallende onder artikel 14 lid 2 aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Fabertronics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fabertronics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fabertronics niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Fabertronics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fabertronics zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Fabertronics kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Indien Fabertronics ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fabertronics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fabertronics aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fabertronics aangegeven. Fabertronics is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Fabertronics heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 4. Fabertronics kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fabertronics kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Fabertronics echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Fabertronics in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Fabertronics totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Fabertronics gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Door Fabertronics geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Fabertronics veilig te stellen.

 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Fabertronics daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Fabertronics ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Fabertronics gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Fabertronics bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 6. Voor het geval Fabertronics zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Fabertronics en door Fabertronics aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fabertronics zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Fabertronics te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Fabertronics kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt zolang de fabrieksgarantie strekt, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Fabertronics verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fabertronics, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Fabertronics geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen t terstond na ontdekking schriftelijk aan Fabertronics te worden gemeld. De melding dient een voldoende gedetailleerde omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Fabertronics in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Fabertronics in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Fabertronics de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Fabertronics, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Fabertronics te retourneren en de eigendom daarover aan Fabertronics te verschaffen, tenzij Fabertronics anders aangeeft.

 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Fabertronics daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Fabertronics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Fabertronics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fabertronics is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. In geval van terechte aansprakelijkheidstelling in de zin van deze voorwaarden is Fabertronics uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fabertronics aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fabertronics toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 1. Fabertronics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 2. Indien Fabertronics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fabertronics beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. De aansprakelijkheid van Fabertronics is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fabertronics en de door Fabertronics bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Fabertronics van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Fabertronics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fabertronics toerekenbaar is.

 2. Indien Fabertronics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Fabertronics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fabertronics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fabertronics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 13 Levering en verzending

1 Indien wederpartij kiest om de te leveren zaken te verzenden gaat dit voor rekening en risico van wederpartij.

2. Indien een bestelling niet plaats kan vinden omdat wederpartij de zending niet aanneemt, ophaalt op het gekozen of door de verzendmaatschappij aangewezen locatie of verkeerde gegevens heeft verschaft, komen de gemaakte en te maken kosten voor rekening van wederpartij.

3. Indien de bestelling producten genoemd in artikel 14 lid 2 bevat, dient wederpartij de betreffende producten alsnog af te nemen of te betalen.

 

Artikel 14 Afkoelingsperiode

1. Met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de wederpartij na ontvangst van het product een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomstte ontbinden en het product te retourneren, mits in onbeschadigde verpakking en het artikel ongebruikt is. Daarbij draagt wederpartij zelf de kosten en risico van retourzending. Fabertronics zal in geval van ontbinding, binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.Tenzij de wet anders voorschrijft in welk geval de wettelijke regeling dan wel termijnen gehanteerd worden.

2. Uitsluiting van afkoelingsperiode

Uitgesloten van de afkoelingspediode zijn:

a) producten die door Fabertronics tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;

b) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) producten die snel kunnen bederven of verouderen;

e) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fabertronics geen invloed heeft;

f) producten die speciaal voor wederpartij zijn besteld;

g) voor losse kranten en tijdschriften;

h) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken;

i) diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken;

j) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

k) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 15 Website, catalogi en flyers

1. Alle afbeeldingen worden zover mogelijk zo waarheidsgetrouw afgebeeld, echter kunnen er geen rechten aan worden ontleent.

2. Genoemde levertijden zijn indicatief en voor binnen Nederland. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

3. Tekst-, type- en programmeerfouten voorbehouden.

 

Artikel 16 Gegevensbeheer en privacy

 1. Fabertronics behandelt de gegevens van wederpartij met zorg. Dit betekend dat Fabertronics de van wederpartij ontvangen informatie uitsluitend zal gebruiken voor het afhandelen van de opdracht. En voor informatieve berichten van Fabertronics, op verzoek van wederpartij.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Fabertronics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Fabertronics heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 2. Alle gebruikte afbeeldingen, teksten en informatie zijn eigendom van Fabertronics of zijn leveranciers en mogen niet zonder toestemming van Fabertronics door derden gebruikt worden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fabertronics partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Fabertronics.

 3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 4. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.

 

Download Algemene voorwaarden als pdf Download Algemene voorwaarden als pdf

Aanvullende voorwaarden bij gebruik van Billink achteraf betalen

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die FaberTronics die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder


Indien u voor Billink achteraf betalen kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Billink achteraf betalen betreft een dienstverlening, hiervoor worden servicekosten berekend. Wanneer u gebruik maakt van Billink achteraf betalen stemt u in dat FaberTronics en Billink deze dienstverlening direct starten. Het herroepingsrecht is hierdoor niet van toepassing op de dienst achteraf betalen. Bij het herroepen van uw bestelling kunnen de servicekosten derhalve niet geretourneerd worden.

Voor Belgische klanten:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Download aanvullende voorwaarden Billink achteraf betalen als pdfDownload aanvullende voorwaarden Billink achteraf betalen als pdf